Thiết bị phục vụ ăn uống

Khay (36 ô)
Khay (36 ô)

Giá: 129000

Khay (25 ô)
Khay (25 ô)

Giá: 116000

Khay (20 ô)
Khay (20 ô)

Giá: 119000

Khay (16 ô)
Khay (16 ô)

Giá: 106000

Khay (9 ô)
Khay (9 ô)

Giá: 99000

Khay để cốc
Khay để cốc

Giá: 231000